Výzva

Podle platné novely Občanského zákoníku, s platností od 1.1.2014 má výbor SVJ (jako statutární orgán) povinnost shromažďovat údaje o počtu osob v bytové jednotce, včetně kontaktních údajů vlastníka, ale i nájemníka (např. pan Novák, adresa, kontakt,... +3).

§ 1177
(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Vyzýváme všechny, kteří ještě nenahlásili počty osob a požadované údaje, aby tak neprodleně učinili.